Month Archives: June 2023

การเงิน

เติบโตของ Fintech ในประเทศไทยและผลกระทบต่อการทำธุรกรรมทางการเงิน

การเขียนบทความเป็นวิถีการเติบโตของ Fintech ในประเทศไทย เมื่อพูดถึงเทคโนโลยีการเงินหรือ Fintech ในปัจจุบัน ไม่สามารถประมาณได้ถึงความสำคัญที่มีต่อวงการการทำธุรกรรมทางการเงินในประเทศไทยได้ ซึ่งนับเป็นทำเลที่ก้าวไกลเร็วในการนำเสนอนวัตกรรมทางการเงินที่ทันสมัยและตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งานในยุคดิจิทัล Fintech ทำให้การทำธุรกรรมทางการเงินเป็นไปอย่างรวดเร็วและสะดวก Fintech หรือ Financial Technology เป็นการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทางการเงินทั้งหมด เริ่มจากการโอนเงินระหว่างบุคคลไปจนถึงการให้บริการสินเชื่อและการลงทุน การใช้ Fintech ทำให้ผู้คนสามารถทำธุรกรรมได้ทุกที่ทุกเวลา โดยไม่จำเป็นต้องไปยังสถาบันการเงินทางดั้งเดิม การท้าทายของธนาคาร传统ในยุค Fintech การเติบโตของ Fintech ไม่ได้ทำให้ธนาคาร传统ที่เดินหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมตกอยู่ในกระแส เนื่องจากผู้คนมีแนวโน้มที่จะเลือกใช้บริการทางการเงินที่ทันสมัยและสะดวกสบายมากขึ้น ธนาคาร传统ต้องทำการปรับตัวและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าในยุคดิจิทัล ความปลอดภัยในการทำธุรกรรมทางการเงิน ปัจจุบันนี้ ความปลอดภัยในการทำธุรกรรมทางการเงินมี per การอะไรมากมาย เทคโนโลยี Blockchain เช่น มีบทบาทสำคัญในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลการทำธุรกรรม การใช้ระบบการรับรองตัวตนแบบครั้งเดียว (OTP) และเทคโนโลยีการรู้จักใบหน้า (facial...